The Antidote Movement – Waar we het over hebben.

Antidote Festival is de eerste fysieke manifestatie van The Antidote Movement, een internationaal netwerk van kunstenaars, performers, choreografen, dansers, denkers en andere creatieven die streven naar meer solidariteit en gemeenschappelijkheid binnen de kunsten.

Antidote is zowel een denktank als een maakpraktijk. We mobiliseren de creatieve en intellectuele talenten van makers, denkers en performers en creëren zowel online als fysieke laboratoria waarin we experimenteren met antikapitalistische strategieën voor creatie en organisatie. We zijn op zoek naar een alternatieve kunstpraktijk gebaseerd op waarden als interdependentie, wederkerigheid, inclusiviteit en vertrouwen in plaats van competitie, concurrentie, hipheid en een individualistisch concept van succes.

Laboratorium

Door verschillende soorten tegengif uit te proberen – door voorbij de huidige realiteit naar een mogelijke toekomst te kijken – richt The Antidote Movement zich op het vinden van nieuwe (of vergeten) manieren van samenwerken, maken en bewegen. De movement concentreert zich op twee pijlers in het bewerkstelligen van deze transformatie. Enerzijds zijn we bezig met het bouwen van een duurzaam netwerk waarbinnen – middels mobiliserende vragen, manifesten, gedeelde literatuur, essays en discussie – kritiek en ideeën kunnen worden gedeeld. Dit netwerk vormt het fundament voor de andere pijler: Antidote Festival.

De eerste editie van Antidote Festival is een driedaagse happening die fungeert als ‘laboratorium’ waarbinnen deze kritieken en ideeën in praktijk kunnen worden gebracht en waar ruimte is voor experiment. Het dansfestival maakt de gezamenlijke onderneming ‘pre-figuratief’: via deze manifestatie brengen we ons kritische onderzoek direct in de praktijk. Het tegengif dat we zoeken ligt besloten in de manier waarop we het festival tot stand brengen. We experimenteren met strategieën voor creatie, curatie en organisatie die democratisch en niet-hiërarchisch van aard zijn. Het fluide collectief van Antidote-makers bestaat uit ‘commoners’, makers en dansers die hun praktijk benaderen als gemeenschappelijk goed: een commons. Ook het festival komt tot stand via commoning. Dat houdt in dat de gedeelde ruimte democratisch zal worden gecureerd en gebruikt. Makers, performers en toeschouwers zijn allen verantwoordelijk voor de totstandkoming van het festival en verhouden zich dus niet alleen tot elkaars geperfectioneerde eindproduct, maar ook tot elkaars proces en praktijk, en tot het gemeenschappelijke doel. Makers worden uitgedaagd om tegelijkertijd aan hun individuele artistieke behoeften als aan die van de andere makers recht te doen, in het streven naar het gedeelde einddoel en worden zodoende aangespoord om op een empathische, verbonden en open manier te handelen.

No Backstage

Het festival is No Backstage. Door de materieel en filosofisch afgescheiden ‘backstage’ ruimte weg te halen die normaal gesproken alleen voor artiesten toegankelijk is, willen we de verbinding tussen makers en toeschouwers verstevigen. De mainstream producent-consument relatie tussen kunstenaar en publiek moet worden doorbroken zodat hun relatie meer inhoudelijk en duurzaam wordt. Het delen van tijd, plaats, ruimte, eten en activiteiten tijdens het festival brengt de mogelijkheid tot het voeren van gesprek, discussie, één op één contact en het stellen van vragen. Hoe maken we een festival tot een publieke ruimte voor gemeenschappelijke uitwisseling, debat en inclusiviteit?

Tijdens Antidote Festival staan de ochtenden en vroege middagen in het teken van workshops, gaga-people lessen, repetities, bodywork, technische opbouw, plankenkoorts en kalmerende boswandelingen. Open voor makers én publiek. In de middag en avond is het tijd voor voorstellingen, muziek, eten en drinken – voor een nieuwe beweging in dans & performance. Antidote Festival als utopische micromaatschappij.

Makers en publiek

De eerste editie van Antidote Festival is een samenwerking tussen professionele makers & movers uit Amsterdam, Brussel, Parijs, Kaapstad en Berlijn. Het is greep uit een generatie van jonge, professionele makers en performers die enerzijds de wens hebben om hun stem te laten horen in een kapitalistische wereld en anderzijds de groeiende realisatie kennen dat de huidige mechanismen van die wereld, met haar neoliberale focus op competitie, winst en individualisme, niet duurzaam zijn en niet bevredigend. Door deze jonge mensen te mobiliseren en hen middels Antidote Festival te laten zien dat er een alternatief mogelijk is, vergroten we ons gemeenschappelijke intellectuele kapitaal en onze maatschappelijke zichtbaarheid. Dan is er natuurlijk het grote publiek dat we bij het festival hopen te betrekken. Dans en theaterliefhebbers, toekomstige dans en theaterliefhebbers, kunst-experts en kunststudenten, openminded zakenlui, locals, toeristen, bomenfluisteraars en natuurlijk het etablissement van de Nederlandse podiumkunsten, bij wie de ‘macht’ nu ligt. Juist voor hen is het belangrijk kennis te maken met deze nieuwe, transformatieve culturele kracht.

The Antidote Movement werkt voor het eerste Antidote Festival samen met het Herman van Veen Arts Center. Dit sociale kunstcentrum werd opgericht door Herman van Veen en Edith Leerkes om jong talent in de podiumkunsten te ondersteunen en helpen ontwikkelen. Het Arts Center ligt in Soest, op een beschermd bosrijk landgoed waar een expositieruimte en landgoed theater zijn gebouwd. De organisatie heeft als een van haar doelstellingen het toegankelijk maken van kunst en cultuur voor achterstandsgroepen zoals vluchtelingen, gehandicapten of mensen in financieel precaire situaties. Het Herman van Veen Arts Center is de perfecte locatie voor de totstandkoming van onze eerste happening.

Transformatie

We weten dat er geen bevredigende korte termijn oplossingen zijn voor de grote problemen van onze tijd. Groeiende ongelijkheid, economische precariteit, polarisatie, top down-ism, wantrouwen en allerlei andere destructieve consequenties van decennia neoliberaal beleid. We moeten de geïnternaliseerde en geneutraliseerde manieren van denken en gedragen dat ons door deze kapitalistische structuren zijn aangeleerd zichtbaar maken, en dan ont-leren. Dan kunnen we beginnen ons een duurzame manieren van leven, creëren en besturen voor te stellen en laten zien dat er wel een alternatief mogelijk is. Dit is, net als elke maatschappelijke transformatie, een langdurig proces waarvoor blijvende aandacht nodig is, en waarvoor hard gewerkt moet worden. We zijn bereid dat werk te doen. Als we een transformatie willen die de artistieke praktijk gezond en duurzaam maakt, dan moeten we stoppen met met elkaar te concurreren in het huidige competitieve systeem, en beginnen samen te werken voor ons gemeenschappelijke doel. Laat Antidote Festival een feestelijke oefening zijn in die gemeenschappelijkheid.

Join The Antidote Movement!